Bibliographie zur Weißen Rose

Logo

Myun'hen no shiroi bara

Yamashita, Kimiko (1988): Myun'hen no shiroi bara. Hitorā ni kōshita wakamonatachi. Tokyo: Chikuma Shobō, 402 Seiten.